METODIKAS

1. METODIKAS

1.26. Karjeras atbalsta pasākumi riska grupu jauniešiem – caur mācīšanos uz darbu (2010)

Pētījumā ir analizēta Eiropas valstu pieredze un apkopoti interesantākie karjeras atbalsta pasākumu piemēri, kas sekmē vispārējās izglītības pabeigšanu un riska grupas jauniešu pāreju no izglītošanās uz nodarbinātību. Par riska grupas jauniešiem uzskatāmi tie, kas potenciāli varētu nepabeigt mācības vai neiegūt profesionālo kvalifikāciju.

Lejupielādēt pdf