VIDEO

1. VIDEO - mācībstundas, lekcijas, u.c.

1.7. ESF projekta 8.3.5. konference (2021)

Eiropas Sociālā Fonda (ESF) projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” konference "Pedagoga karjeras konsultanta resursi pašefektivitātes veicināšanai"

Konferences programma LV (pdf)

Konferences ieraksts latviešu valodā: 


European Social Fund Project No.8.3.5.0/16/I/001 "Career support in general and vocational education institutions" conference "Internal and external resources of School career counsellors to promote self-efficacy"

Konferences programma EN (pdf)

Konferences ieraksts angļu valodā: