METODIKAS

Site: Euroguidance Latvia Academy
Course: KARJERAS BIBLIOTĒKA
Book: METODIKAS
Printed by: Guest user
Date: Tuesday, 23 July 2024, 11:31 PM

Description

Šajā sadaļā apkopotas VIAA izstrādātās metodikas.

Table of contents

1. METODIKAS

Metodikas palīdzēs karjeras atbalsta speciālistiem, pedagogiem, izglītības iestāžu vadītājiem un izglītības politikas veidotājiem pašvaldībās karjeras attīstības atbalsta darba plānošanā, īstenošanā un uzraudzībā.

1.1. Karte speciālistiem karjeras konsultēšanas tumšo ūdeņu navigācijai – kritiskās refleksijas pieeja


Piedāvājam Latvijas karjeras atbalsta speciālistiem Čehijas karjeras atbalsta balvas godalgoto grāmatu “Karte speciālistiem karjeras konsultēšanas tumšo ūdeņu navigācijai – kritiskās refleksijas pieeja”.

Čehijas biedrība EKS Grāmatu prezentēja 2022. gada Eiropas karjeras atbalsta konferencē Prāgā, ko organizēja Euroguidance tīkls. Erasmus+ projekta rezultātā grāmatā apvienoti Eiropā un pasaulē atzītu ekspertu padomi, pārdomas un metodes, kā izvērtēt savu karjeras speciālista lomu un darbību, un rezultātā mācīties no savas un citu profesionālās prakses.


Lejupielādēt pdf:

Karte speciālistiem karjeras konsultēšanas tumšo ūdeņu navigācijai - kritiskās refleksijas pieeja (pdf)


**

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

1.2. 100 ESCO Transversālās prasmes

Eiropas Prasmju gadā Euroguidance tīkla Latvijas centrs ir izveidojis metodisko materiālu – kāršu komplektu “100 ESCO transversālās prasmes”. Transversālo prasmju kārtis ir izveidotas, balstoties Eiropas prasmju, kompetenču un profesiju (ESCO) portāla datubāzē. No kopējās datubāzes, kas satur 13 890 zināšanas, valodu prasmes un zināšanas, prasmes un transversālās prasmes un iemaņas, ir izvēlētas transversālās prasmes un iemaņas (kopā 100). Tieši transversālās prasmes, kā jau nosaukumā teikts, ir ar plašāko pielietojumu – tās nesaistās ar kādu atsevišķu nozari var nodarbošanos, bet der visur. ESCO/EQF ekspertu grupas par transversālām prasmēm un kompetencēm gala ziņojumā ir skaidrojums: “Transversālās prasmes un kompetences (TSC) ir apgūtas un pārbaudītas spējas, kuras parasti uzskata par nepieciešamām vai vērtīgām efektīvai darbībai praktiski jebkura veida darbā, mācībās vai dzīvē. Tās ir “transversālas”, jo nav saistītas tikai ar kādu konkrētu kontekstu (darbu, profesiju, akadēmisko disciplīnu, pilsonisko vai kopienas iesaisti, profesionālās darbības nozari vai nozaru grupu utt.)". Saskaņā ar (BerterlsmannStiftung-Cedefop) ziņojumu, transversālo prasmju apzīmējumi ir noderīgi, pētot darba tirgus vakances, veidojot atbilstošu CV, kā arī izglītības satura pilnveidei un neformālās un ikdienējās izglītības atzīšanai.

Prasmju kārtis ir iedalītas sešās prasmju kategorijās, kas apzīmētas ar atšķirīgām krāsām: Pamatprasmes (sarkans), Domāšanas prasmes (tumši oranžs), Individuālās vadības prasmes (gaiši oranžs), Sociālās un komunikatīvās prasmes (zaļš), Fiziskās un manuālās prasmes (violets) un Dzīvesprasmes (zilganzaļš).


Katrai kategorijai ir apakškategorijas, kuras norādītas uz indeksa kārtīm, kas satur sarakstu ar apakškategorijas prasmēm. Kategorijās ir dažāds skaits apakškategoriju (kopā 24, katra ar savu indeksa kārti) un arī prasmju (no 4 līdz 24 vienā kategorijā).
Darbs ar kārtīm

Kārtis ir lietojamas individuālās vai grupu karjeras konsultācijās ar pieaugušajiem vai studentiem, vai karjeras izglītības nodarbībās ar vidusskolas vecuma jauniešiem. Kārtis var izmantot, lai izpētītu un apzinātu prasmes, lai uzlabotu spējas formulēt un komunicēt prasmes, lai trenētu spējas analizēt darba sludinājumus un sastādīt CV, kā arī lai izveidotu mācīšanās mērķus un kontrolētu to sasniegšanu. Dažas idejas aktivitātēm: 

1) Iepazīšanās spēle “Divas patiesības un vieni meli” 

Katram dalībniekam liek izvēlēties trīs prasmju kārtis no kopējā komplekta. Divām kārtīm jāatspoguļo prasmes, kuras dalībniekam piemīt, vienai kārtij tāda, kura nepiemīt. Spēles vadītājs aicina visus sastāties pa pāriem, un vienam otru iepazīstināt ar sevi, izmantojot trīs prasmes. Dalībnieks prasa savam pārim atbildēt “kad tu esi to darījis/usi?”, norādot uz prasmi, kas šķiet samelota. Ik pēc 1-2 minūtēm dalībnieki maina savus pārus, kamēr visi ir satikušies. Var prasīt atgriezenisko saiti – kā dalībnieki atšifrēja pāra neesošo prasmi? Kā dalībnieki jutās, melojot par savām prasmēm? Šo pieredzi var attiecināt uz darba interviju kontekstu. 

2) Grupu konsultācija “Prasmju izvērtēšana” 

Konsultācijas dalībniekus sadala mazākās grupās (piemēram, sešās grupās, pa pieciem dalībniekiem). Katrai grupiņai iedod kārtis, kas atbilst vienai prasmju kategorijai. Kategorijas ar lielāku kāršu skaitu var dalīt arī apakškategorijās. Grupiņā izdala kārtis, lai katram dalībniekam būtu viena vai vairākas kārtis. Grupiņas dalībnieki iepazīstas ar kārtīm un tās analizē – kuras prasmes apgūtas (skolēni var nosaukt kurā mācību priekšmetā, ja iespējams, kurā klasē apgūtas), kuras vēl trūkst. Vēlams pamatot ar piemēriem, kādas darbības dalībnieks var veikt, kas apliecina esošo prasmi. Dalībnieki pieraksta sev piemītošās prasmes un piemērus, kas tās apliecina. Prasmes var pierakstīt, izmantojot “T kodu”, ja plānots dalībniekiem izsūtīt Excel tabulu ar prasmju nosaukumiem. Kad prasmju kategorija izskatīta, grupas mainās ar kārtīm. Atkarībā no pieejamā laika un dalībnieku skaita var veikt vienu vai vairākas kārtas. Pēc prasmju iepazīšanas var prasīt atgriezenisko saiti – cik prasmes dalībnieki sev ir pierakstījuši? Kur un kā iegūtas prasmes? Kā varētu vēl apgūt trūkstošās prasmes? Nodarbības rezultātus var izmantot kā pamatu CV sastādīšanai, citā nodarbībā vai individuāli. 

3) Grupas vai individuālā konsultācija “Prasmes darba sludinājumos” 

Konsultants var pats atlasīt darba sludinājumus vai arī lūgt konsultācijas dalībniekam/iem ierasties ar saviem sludinājumu variantiem. Nākamos soļus var veikt dalībnieki individuāli vai grupās, saņemot konsultanta norādes par veikumu, vai arī konsultants (vai arī grupas biedrs) var parādīt šos soļus, ja konsultējamais ir nedrošs vai tam nav atbilstošu zināšanu. Pirmais solis: sludinājumā pasvītro visas tur iekļautās prasmes. Otrais solis: izvērtē prasmes, vai tās ir vispārējas, vai tieši ar veicamo profesiju saistītas. Trešais solis: izvērtē, uz kurām kategorijām attiecas sludinājumā norādītās vispārējās prasmes, atlasa attiecīgās prasmes un iepazīstas ar prasmju skaidrojumiem. Izvērtē, vai dalībniekam ir/nav attiecīgās prasmes, dalībniekam izstāstot piemēru/s no savas pieredzes, kur prasme ir izmantota. 

4) Grupas vai individuālā konsultācija “Prasmju šķirošana” 

Izmantojot prasmju kārtis vai Excel prasmju tabulu (pielikums pie metodikas) un šķirošanas matricu (pielikums pie instrukcijas), dalībnieks/i šķiro prasmes, vispirms nosakot savu attieksmi “patīk – nepatīk”, tad izvērtējot, vai prasmes piemīt ar “ir – nav”. Piemītošās prasmes var tālāk šķirot pēc iespējamā pielietojuma “darbs – atpūta”. Trūkstošās prasmes var izvērtēt, vadoties pēc motivācijas tās apgūt: “apgūšu – neapgūšu”. Iegūtos rezultātus var izmantot, plānojot nākamos soļus darba, pašrealizācijas vai izglītības iespēju meklēšanai.
**

Lejupielādēt datnes:

100 ESCO transversālās prasmes un to skaidrojumi (excel)

Pielikums metodikai - prasmju šķirošanas matrica (pdf)

Kāršu maketi (pdf):

Indeksa kārtis

Kārtis (1-50)

Kārtis (51-100)

Kārtis (101-150)

Kārtis (151-200)

**

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

1.3. Pasākumi jeb “Robežstabi”, kuros veikt skolēnu pašizpēti un vajadzību izpēti vispārizglītojošā mācību iestādē


Materiāls veidots pēc Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētām tiešsaistes nodarbībām “Skolēnu pašizpēte un skolēnu vajadzību izpēte vispārējās izglītības iestādēs – procesa sistematizācija”, apkopojot nodarbību dalībnieku idejas un pieredzi. Materiālu sagatavoja: Mārupes Valsts ģimnāzijas karjeras konsultante Ilze Rūtenberga. 

Lejupielādēt pdf:
Pasākumi jeb “Robežstabi”, kuros veikt skolēnu pašizpēti un vajadzību izpēti vispārizglītojošā mācību iestādē

Prezentācija tiešsaistes nodarbībās "Skolēnu pašizpēte un skolēnu vajadzību izpēte vispārējās izglītības iestādēs – procesa sistematizācija"

Lejupielādēt word:

Darba lapa: PKK praktiskais darbs - skolēnu pašizpētes iespējas

Darba lapa: Skolēniem sasniedzamais pašizpētes prasmju līmenis katrā klašu grupā


**

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

1.4. Karjeras nedēļas 2022 nodarbība 1. - 6. klasei "Man ir ideja un es varu to īstenot"

Nodarbība 1.-6. klases skolēniem "Man ir ideja un es varu to īstenot"

1.5. Kā spodrināt savas uzņēmējspējas?

Kā spodrināt savas uzņēmējspējas: https://uznemejspejas.viaa.gov.lv/

 

1.6. Vadlīnijas karjeras attīstības atbalsta īstenošanai

Vadlīnijas karjeras attīstības atbalsta īstenošanai vispārējās, speciālās un profesionālās izglītības iestādēs izstrādātas, vadoties no projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” gaitā gūtās pieredzes. To mērķis ir nodrošināt vienotu izpratni par karjeras attīstības atbalsta sistēmu, tās komponentiem un īstenošanu vispārējās, profesionālās un speciālās izglītības iestādēs. Vadlīnijās raksturotas šajā sistēmā iesaistīto dalībnieku lomas un atbildība efektīva karjeras attīstības atbalsta īstenošanā.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Lejupielādēt pdf:
Vadlīnijas karjeras attīstības atbalsta īstenošanai

1.7. Karjeras atbalsta soļi darbam ar vecākiem

Atbalsta materiāls pedagogiem karjeras konsultantiem darbam ar izglītojamo vecākiem paredzēts individuālas sarunas uzsākšanai un risināšanai ar izglītojamā vecākiem, lai informētu par izglītības iespējām un motivētu iesaistīties pieaugušo izglītībā. To var izmantot arī darbā ar citiem pieaugušajiem (piem., pedagogiem un skolas atbalsta speciālistiem).

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Lejupielādēt pdf:

Karjeras attīstības atbalsta soļi

Materiāla apraksts un lietošanas instrukcija

1.8. 100 metodikas karjeras attīstības atbalstam

100 metodikas karjeras attīstības atbalstamMetodisko materiālu komplektā ietilpst karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugi darbam ar vispārējās vidējās, profesionālās un speciālās izglītības ieguvējiem, 100  metodiku rokasgrāmata darbam grupās un rokasgrāmata pedagogiem karjeras konsultantiem individuālo karjeras konsultāciju īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Lejupielādēt pdf:

1.9. KAA pasākumu plāna paraugs vispārējās izglītības iestādēm

Lejupielādēt pdf

1.10. KAA pasākumu plāna paraugs darbam ar izglītojamajiem speciālās izglītības programmās

Lejupielādēt pdf

1.11. KAA pasākumu plāna paraugs profesionālās izglītības iestādēm

Lejupielādēt pdf

1.12. Rokasgrāmata individuālo karjeras konsultāciju īstenošanai

Lejupielādēt pdf

1.13. Darba burtnīca sekmīgai dzīvei un karjerai “Mans Karjeras stāsts”

Mans karjeras stāsts (darba burtnīca)Darba burtnīcu „Mans karjeras stāsts” var izmantot individuāli vai grupās. Tā virza refleksiju un palīdz izprast darba nozīmi un jēgu cilvēka dzīvē. Darba burtnīcā izmantotie autobiogrāfiskie karjeras konsultēšanas principi var palīdzēt pieņemt lēmumus saistībā ar pārmaiņām dzīvē, vai ar turpmāko karjeras ievirzi.

Pedagogi burtnīcu var izmantot karjeras izglītības programmas ietvaros vidusskolā vai augstskolā. Tā pilnveidos skolēnu vai studentu spēju izstāstīt, noklausīties un skaidrāk, ar lielāku izpratni pārveidot savu dzīves un topošās karjeras stāstu, lai to īstenotu mācībās un darbā.

Darba burtnīca papildina Euroguidance 2017. gada M. Savicka izdevumu “Dzīves plānošanas rokasgrāmata”.

Lejuplādēt materiālu pdf formātā

1.14. Dzīves plānošanas rokasgrāmata

“Dzīves plānošanas rokasgrāmata” karjeras speciālistiem dos iespēju izkopt savu praksi, izmantojot dzīves plānošanas paņēmienus. Jūs varat gaidīt, ka tūdaļ izlasīsiet vēl vienu karjeras konsultēšanas teorijas grāmatu, vai gaidīt, ka veikli tiksiet pie jaunas metodikas ar anketām, taču šādas gaidas neattaisnosies. Rakstot šo grāmatu, autors – Marks Savicks – ir izvēlējies ceļu, kas ved no prakses un teoriju, nevis otrādi, tādējādi radot darbu, kas uzmanīgiem lasītājiem ļaus apgūt un iedzīvināt konsultācijās jaunas, praksē lietojamas metodes un tad nonākt pie teorijas dziļākas izpratnes un formulējumiem.

Lejuplādēt materiālu pdf formātā

1.15. Karjeras vadības prasmes mācību priekšmetu standartu saturā

Kā noslogotajā vispārējās izglītības programmā atrast iespēju bērniem mācīt karjeras vadības prasmes? Kāpēc tas jādara, un kas ir karjeras vadības prasmes? Uz šiem bieži uzdotajiem jautājumiem sniedz atbildes buklets "Karjeras vadības prasmes mācību priekšmetu standartu saturā".

Lejuplādēt materiālu pdf formātā

1.16. Normens Amundsons „Aktīvā iesaistīšanās” (Active Engagement)

Dr. Normens Amundsons ir konsultēšanas psiholoģijas profesors Britu Kolumbijas Universitātes Pedagoģijas fakultātē Kanādā ar vairāk nekā 40 gadus ilgu nacionālu un starptautisku pieredzi karjeras attīstīšanas jomā. Savos rakstos N. Amundsons uzsver radošuma, iztēles, kultūras apzināšanās un darbības nozīmību karjeras konsultēšanas stratēģijās. Viņa grāmatas ir tulkotas vairākās valodās — franču, zviedru, islandiešu, flāmu, somu, dāņu, grieķu, rumāņu, bulgāru, turku, arābu, japāņu, igauņu.

„Aktīvā iesaistīšanās” ir pirmā N. Amundsona grāmata, kas tiek izdota latviešu valodā. Tajā karjeras speciālisti var iepazīties ar konsultēšanas teorijām, procesiem un struktūrām, problēmu formulēšanas un risināšanas uzdevumiem, konsultēšanas nobeiguma uzdevumiem, ieteikumiem konsultēšanas kompetenču attīstīšanai. Latviešu valodas izdevums ietver jaunu informāciju par karjeras atbalsta paradigmām, jaunas un pārskatītas metodes, kā arī norādes uz e-resursiem latviešu valodā, kur tādi pieejami.

Lejuplādēt materiālu pdf formātā

1.17. Mācību metodiskais līdzeklis "Karjeras kompass”

Karjeras kompasa metodiku izstrādāja CINOP Euroguidance The Netherlands. Ar Euroguidance Latvia atbalstu tā ir adaptēta Latvijas karjeras speciālistu vajadzībām. Metodiskais līdzeklis izveidots, balstoties uz pētījumiem un darba pieredzi. Tas ir paredzēts kā praktisks instruments karjeras konsultantiem izglītības jomā, tāpēc īpaši uzsvērta karjeras attīstība un problemātiskie jautājumi tieši pusaudžu un jaunības posmā.

1.18. Publikācija „Open the Door to the World – Views on Mobility Guidance from Up North”

Euroguidance Ziemeļu un Baltijas valstu pieredzes krājums par mobilitātes karjeras aspektiem.

Lejupielādēt pdf

1.19. Rokasgrāmata „Mobilitātes konsultācijas”

Rokasgrāmata „Mobilitātes konsultācijas” ir paredzēta karjeras atbalsta speciālistiem, kas sniedz konsultācijas mobilitātes jautājumos. Šo metodisko līdzekli ir izstrādājuši Euroguidance sadarbības tīkla dalībnieki, lai dalītos savā pieredzē. Rokasgrāmata palīdzēs speciālistiem pārdomāt un konkretizēt savas darba metodes, kā arī izveidot uz kvalitāti vērstu darba pieeju. Šajā publikācijā Euroguidance tīkla mobilitātes darba grupas dalībnieki ir aprakstījuši darba metodes, kā arī centušies tās izskaidrot.

Lejupielādēt pdf

1.20. Pārskats “Jauniešu garantija un mūžilgs karjeras atbalsts”

Iniciatīva „JAUNIEŠU GARANTIJA” ir Eiropas politikas pasākums, kas paredzēts, lai atbalstītu visu jauniešu iesaistīšanos ilgtspējīgā nodarbinātībā. Tā ir garantija, ka visi jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, kuri ir zaudējuši darbu vai nespēj atrast darbu pēc skolas absolvēšanas, četru mēnešu laikā saņems kvalitatīvu darba, izglītības, mācekļa vai mācību prakses piedāvājumu. Šis pārskats pamato nepieciešamību iekļaut karjeras atbalstu katras valsts Jauniešu garantijas pasākumos un apraksta, kā dažas valstis to jau ir izdarījušas. Pārskata autori ir Dr. Tibors Boržs Borbējs-Pece (Tibor Bors Borbély-Pecze) (Ungārija) un Džo Hačinsone (Jo Hutchinson) (Apvienotā Karaliste).

Lejupielādēt pdf

1.21. Starptautiskā karjeras atbalsta metodikas rokasgrāmata darbam ar grupu

Starptautiskā karjeras atbalsta metodikas rokasgrāmata darbam ar grupu ir ES Mūžizglītības programmas finansētā projekta Naviguide rezultāts. Ar Euroguidance tīkla finansiālo atbalstu šis izdevums ir ne tikai iztulkots latviski, bet arī adaptēts — ir pielāgoti nosaukumi un atsevišķas kontekstuālās nianses. Katras metodes izklāstā ir ietverts teorētiskais pamatojums, darba forma, mērķis, avots, apraksts, piezīmes, nepieciešamie sagatavošanās darbi un materiāli, kā arī ir norādītas piemērotās mērķa grupas un darba ilgums.

Lejupielādēt pdf

1.22. EMKAPT karjeras atbalsta glosārijs

EMKAPT karjeras atbalsta glosāriju ir izstrādājis Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkls (EMKAPT), lai sniegtu vienotu skaidrojumu terminiem, kas tiek izmantoti mūžilga karjeras atbalsta politikas izstrādē un ar to saistītajos karjeras atbalsta jautājumos. Glosārijā ir iekļauti skaidrojumi, par ko ir vienojušies EMKAPT dalībnieki, lai veicinātu publikācijas “EMKAPT Mūžilga karjeras atbalsta politikas izstrāde: Eiropas metodiskie ieteikumi” (ELGPN Tools No.1) lietošanu. EMKAPT glosārijs ir iecerēts arī kā vērtīgs resurss nozarē strādājošajiem politikas veidotājiem un speciālistiem.

Lejupielādēt pdf

1.23. Karjeras atbalsta sistēma Latvijā (2012)

Ar Euroguidance programmas atbalstu ir izveidots ērts maza formāta karjeras atbalsta sistēmas apraksts, kurā raksturota karjeras atbalsta sistēmas organizācija, karjeras konsultantu izglītība un darba metodes. Shēmā attēloti sistēmas dalībnieki un to lomas.

Lejupielādēt pdf

1.24. KOMPASS - palīglīdzeklis profesionālo un starpkultūru kompetenču apzināšanai (2012)

KOMPASS ir  metodiskais līdzeklis, kas palīdz formulēt ar darbu saistītas (tehniskās) prasmes, svešvalodu prasmes, sociālās prasmes un personiskās prasmes, ņemot vērā mobilitātes kontekstu. KOMPASS ir tulkots latviešu valodā – elektroniski ir pieejamas prasmju tabulas arī angļu, franču un vācu valodā, kas var atvieglot sarunas ar uzņemošajām organizācijām par mobilitātes programmas plānošanu un norisi.

Instrukcija KOMPASS izmantošanai pdf

Prasmju tabula:

1.25. Venss Pīvijs: „Sociodinamiskā konsultēšana. Praktiska pieeja nozīmes veidošanai” (2011) Elektroniskais izdevums

Savā grāmatā Venss Pīvijs atklāj konsultāciju attiecību filigrāno veidošanās procesu.

Šis izdevums var būt īpaši noderīgs psihologiem, karjeras konsultantiem, terapeitiem un sociāliem darbiniekiem. Tajā var izlasīt par sociodinamiskās palīdzības sniegšanas filozofiju, praksi un konsultanta lomu konsultēšanas procesā.

Grāmatas autors, Venss Pīvijs, atzīts par vienu no labākajiem konsultēšanas speciālistiem daudzviet pasaulē – gan Eiropā, gan Austrālijā, gan ASV. Sevišķi nozīmīga viņa ietekme ir bijusi Ziemeļvalstīs (Somijā, Dānijā, Zviedrijā un Igaunijā), kur viņš bieži ieradās kā vieslektors un konsultants.

Lejupielādēt pdf

1.26. Karjeras atbalsta pasākumi riska grupu jauniešiem – caur mācīšanos uz darbu (2010)

Pētījumā ir analizēta Eiropas valstu pieredze un apkopoti interesantākie karjeras atbalsta pasākumu piemēri, kas sekmē vispārējās izglītības pabeigšanu un riska grupas jauniešu pāreju no izglītošanās uz nodarbinātību. Par riska grupas jauniešiem uzskatāmi tie, kas potenciāli varētu nepabeigt mācības vai neiegūt profesionālo kvalifikāciju.

Lejupielādēt pdf

1.27. Mans bērns izvēlas karjeru (2010)

Grāmata „Mans bērns izvēlas karjeru”  palīdzēs vecākiem aktīvāk līdzdarboties savu bērnu profesionālās karjeras plānošanā.

Grāmata ir domāta vecākiem, kuri vēlas labāk izprast savu atvašu vecumposmu īpatnības un veiksmīgāk piedalīties viņu karjeras plānošanā.

Lejupielādēt pdf

Šīs grāmatas praktisko uzdevumu papildinājumi ir noderīgi karjeras konsultantiem:

1.28. Karjeras izglītība skolā (2010)

„Karjeras izglītība skolā” ir informatīvi metodisks materiāls par Latvijas skolu pieredzi karjeras izglītības īstenošanā. Tas veidots kā palīglīdzeklis ideju rosināšanai Latvijas vispārizglītojošo skolu administratīvajam, pedagoģiskajam, kā arī atbalsta personālam, integrējot karjeras izglītību pēctecīgā un secīgā izglītības procesā.

Lejupielādēt pdf

1.29. Karjeras konsultēšanas metodes (2009)

Šis karjeras konsultēšanā izmantoto metožu un tehnikas krājums iepazīstina ar galvenajiem klientu informēšanas, konsultēšanas un karjeras attīstības atbalsta instrumentiem.

Lejupielādēt pdf

1.30. Karjeras attīstības atbalsts – izglītība, konsultēšana, pakalpojumi (2008)

Grāmata „Karjeras attīstības atbalsts – izglītība, konsultēšana, pakalpojumi” ir domāta karjeras atbalsta sistēmas profesionāļiem un visiem tiem, kas vēlas uzlabot savas dzīves kvalitāti. Grāmatā karjeras attīstības atbalsts skatīts caur izglītības, konsultēšanas un pakalpojuma prizmu.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.

Lejupielādēt pdf

1.31. Karjeras konsultēšanas kompetences (2008)

Grāmata „Karjeras konsultēšanas kompetences” ir karjeras konsultantu ceļvedis veiksmīgai sadarbībai ar klientu. Tas ir mācību līdzeklis augstskolu studentiem un būs noderīga arī vecāko klašu skolotājiem un augstskolu karjeras centru un studentu servisa darbiniekiem – tiem, kas ikdienā palīdz jaunajiem cilvēkiem to turpmākā izglītības vai darba ceļa izvēlē.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.

Lejupielādēt pdf

1.32. Kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk? Padomi veiksmīgai karjeras izvēlei (2008)

Jautājums – kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk, ir starta punkts ceļā uz savai personībai un iespējām piemērotākās profesijas izvēli. Izdevumā atrodama informācija par dažādām profesijām, galvenajiem mācību priekšmetiem, kuri jāapgūst izglītības iestādē, nozīmīgāko prasmju un zināšanu uzskaitījums, kas nepieciešams šīs profesijas pārstāvim, kā arī darba iespēju un karjeras izaugsmes piemēri.

Informatīvais izdevums domāts pusaudžiem un jauniešiem, bet to var izmantot arī projektu nedēļās un mācību un audzināšanas stundās, kuras veltītas karjeras izglītības jautājumiem.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.

Lejupielādēt pdf

1.33. Karjeras izglītība profesionālās vidējās izglītības iestādēs. Skolotāja rokasgrāmata (2006)

Izdevums „Karjeras izglītība profesionālās vidējās izglītības iestādēs” ir rokasgrāmata skolotājiem, kas palīdzēs izzināt skolēnu pašattīstības ceļu, izpētīt karjeras iespējas un  karjeras plānošanas soļus.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.

Lejupielādēt pdf

1.34. Karjeras izglītība profesionālās vidējās izglītības iestādēs. Darba burtnīca (2006)

Darba burtnīcā „Karjeras izglītība profesionālās vidējās izglītības iestādēs” ir apkopoti praktiski uzdevumi, kas profesionālo skolu audzēkņiem palīdzēs izzināt sevi, gūt priekšstatu par karjeras veidošanas posmiem un plānot to.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.

Lejupielādēt pdf

1.35. Karjeras izglītība 10.-12. klasē. Skolotāja rokasgrāmata (2006)

Izdevums veidots, lai piedāvātu idejas un praktiskus padomus skolotājiem, kā sasniegt karjeras izglītības mācību mērķus. Metodiskais materiāls ir paredzēts 36 stundu programmai, kas īstenojams klašu audzinātāju stundās, ārpusstundu nodarbībās, projektu nedēļās, kā arī atsevišķas nodarbības integrējamas dažādu mācību priekšmetu stundās, veidojot veiksmīgu starppriekšmetu saikni. 

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.

Lejupielādēt pdf:

1.36. Karjeras izglītība 7.-9. klasei. Metodiskie ieteikumi (2006)

Pamatskolas posms ir pats sākums tam, lai jaunietis sāktu veidot pārdomātu un secīgu  karjeru. Metodiskā materiāla mērķis ir palīdzēt pedagogiem plānot un īstenot karjeras izglītību, lai motivētu 7.-9.klašu skolēnus apgūt un attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā un karjeras vadīšanā, kā arī sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un attīstīšanu visa mūža garumā. Skolotāja rokasgrāmatā iekļautas karjeras izglītībā sasniedzamās prasmes un padomi gan ārpusstundu darbam ar skolēniem, gan darbam ar vecākiem.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.

Lejupielādēt pdf

1.37. Karjeras izglītība 9. klasē. Metodiskie ieteikumi (2006)

Metodiskais materiāls „Karjeras izglītība 9.klasē” palīdzēs klašu audzinātājiem un skolotājiem īstenot karjeras izglītību 9.klasēs. Materiālā iekļautās tēmas ietver: iegūstamās prasmes, tematisko nodarbību plānojumu, nodarbību paraugmoduļus, izdales materiālus, terminu vārdnīcu un ieteikumus darbam. Metodiskais līdzeklis ir daudzu praktiķu pieredzes rezultāts, kas izmantojams kā radošu ideju krātuve.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.

Lejupielādēt pdf

1.38. Karjeras izglītība 8. klasē. Metodiskie ieteikumi (2007)

Brošūra „Karjeras izglītība 8. klasē. Metodiskie ieteikumi” ir palīgs 8. klašu skolotājiem, kas veidots  atbilstoši 8. klases mācību programmai un vecumposma īpatnībām. Materiālā iekļauta informācija un stundu tēmas par tiem jautājumiem, kas palīdzes jau astotās klases skolniekam apzināt savas iespējas un plānot savu nākotnes ceļu.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.

Lejupielādēt pdf

1.39. Karjeras izglītība 7. klasē. Metodiskie ieteikumi (2006)

Brošūra „Karjeras izglītība 7. klasē. Metodiskie ieteikumi.” ir palīgs 7. klašu skolotājiem, kas veidots  atbilstoši 7. klases mācību programmai un vecumposma īpatnībām.  Brošūrā iekļautā informācija palīdzēs skolotājiem un klašu audzinātājiem rosināt savus skolēnus domāt par sevis izzināšanu,  novērtēt savas prasmes, mācēt atrast informāciju un mācīties pieņemt svarīgus lēmumus.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.

Lejupielādēt pdf

1.40. Karjeras iespēju izpēte (2003)

Metodiskais materiāls "Karjeras iespēju izpēte" ir izveidots kā palīglīdzeklis skolotājiem/klašu audzinātājiem profesionālās orientācijas darbā. Piedāvātais materiāls sakņojas nopietnās teorētiskās zināšanās, kas izklāstītas populārā veidā. Tas ir viens no šī metodiskā palīglīdzekļa pievilcības noslēpumiem. Karjeras iespēju izpēte palīdz noskaidrot konkrētā bērna dotumus un ieteic ceļus to pilnveidošanai, nevis sniedz vispārinātas patiesības.

Metodisko palīglīdzekli sagatavojis v/a Profesionālās izglītības attīstības aģentūras Profesionālās orientācijas informācijas centrs sadarbībā ar LR Izglītības un zinātnes ministriju. Izdevums tapis ar Eiropas Savienības izglītības programmas Leonardo da Vinci atbalstu.

Lejupielādēt pdf

Lejupielādēt pielikumu pdf

1.41. Karjeras izglītības mērķi pamatskolā (2004)

Metodiskais materiāls "Karjeras izglītības mērķi pamatskolā" ir izveidots kā palīglīdzeklis skolotājiem/klašu audzinātājiem profesionālās orientācijas pasākumu organizēšanā Latvijas vispārējās izglītības iestādēs.

"Profesionālās orientācijas pasākumi skolā ir jāorganizē ne tikai, lai palīdzētu saviem skolēniem pašattīstīties, t.i veidot pašapziņu, iemācīties izprast pašam sevi, novērtēt savu pieredzi, sasniegumus, personiskās īpašības, stiprās un vājās puses, bet arī, lai izpētītu dažādas karjeras veidošanas iespējas, lai palīdzētu jauniešiem un viņu vecākiem: izprast izmaiņas izglītībā, apmācībā un nodarbinātībā un to, kā šīs izmaiņas ietekmē cilvēka karjeras attīstību; izpētīt dažādas karjeras un iespējas to veidošanai, ko dod mācības, darbs un nodarbes brīvajā laikā; salīdzināt un samērot personiskos sasniegumus un īpašības (sevišķi prasmes un kompetences) ar tiem sasniegumiem un īpašībām, kas nepieciešamas tālākai izglītības turpināšanai un savas karjeras veidošanai."

Lejupielādēt pdf

1.42. Darba pasaules un karjeras iespēju izpēte (2004)

Metodiskais materiāls "Darba pasaules un karjeras iespēju izpēte" ir veidots ar mērķi palīdzēt skolotājam/klases audzinātājam profesionālās orientācijas darbā ar 7. - 8.klašu skolēniem, dodot ierosinājumus projekta nedēļas tematikai un metodoloģijai.

"Mērķtiecīgi vadīta karjeras iespēju izpēte ir darba un laika ietilpīgs process. Tādēļ projektu nedēļa būtu viens no veidiem, kā veiksmīgi izmantot mācību gadā atvēlēto laiku, lai saistoši un interesanti pētītu darba tirgu, profesijas un potenciālās karjeras iespējas. Projekts būtu arī vēl viena iespēja salīdzināt un samērot personīgos sasniegumus un īpašības ar prasībām, kas nepieciešamas konkrētai tālākai karjerai un mācībām. Tas varētu pozitīvi ietekmēt skolēnu attieksmi pret mācību procesu, sevis attīstīšanu un sekmēt apzinātu lēmumu pieņemšanu par turpmākās izglītības un potenciālo darba dzīves virzienu."

Lejupielādēt pdf

1.43. Karjeras izglītība profesionālajā izglītībā (2004)

Metodiskais materiāls "Karjeras izglītība profesionālajā izglītībā" ir izveidots kā palīglīdzeklis skolotājiem/klašu audzinātājiem profesionālās orientācijas darbā. Piedāvātais materiāls sakņojas nopietnās teorētiskās zināšanās, kas izklāstītas populārā veidā. Tas ir viens no šī metodiskā palīglīdzekļa pievilcības noslēpumiem. Karjeras iespēju izpēte palīdz noskaidrot konkrētā bērna dotumus un ieteic ceļus to pilnveidošanai, nevis sniedz vispārinātas patiesības.

Metodisko palīglīdzekli sagatavojis v/a Profesionālās izglītības attīstības aģentūras Profesionālās orientācijas informācijas centrs sadarbībā ar LR Izglītības un zinātnes ministriju. Izdevums tapis ar Eiropas Savienības izglītības programmas Leonardo da Vinci atbalstu.

[pdf datne šobrīd nav pieejama lejupielādei]

1.44. Digitālais portfolio

Digitālais portfolio Liepājas Raiņa 6. vidusskolas 10. klases skolēnam ir neaizvietojams palīgs izpratnes veidošanā par vidusskolas padziļināto kursu sasaisti ar karjeru nākotnē. Karjeras konsultantes Dinas Brences izlolotais skolēna pieredzes apkopojums veicina arī skolēnu digitālo prasmju attīstību. Šādā veidā apkopota pieredze palīdz ne tikai izsvērtāk pieņemt karjeras lēmumus turpmāk, bet jau skolas laikā noder, piesakoties stipendijām, balvām, darbam vasarā, ēnošanai un pirmā nopietnā CV veidošanā. Liela loma skolēna portfolio tapšanā ir karjeras konsultantei, kura ne tikai motivē apmeklēt karjerai noderīgus pasākumus, veikt gūto iespaidu un pieredzes dokumentējumus, bet arī māca analizēt, vērtēt gūtos iespaidus, izcelt būtisko un izdarīt secinājums par izglītības programmas piemērotību sev, par iespējām, ko tā dod, saistot to ar nākotnes karjeras izvēlēm. Divas reizes gadā karjeras konsultante uzrauga portfolio atspoguļoto, kam izstrādāti īpaši kritēriji. Tiek doti padomi, ieteikumi portfolio pilnveidošanai un individuāli notiek būtiska saruna starp skolēnu un karjeras konsultantu. Balstoties uz pieredzē apgūto, skolēns labāk izprot savas intereses, vēlmes un 11. klases beigās ir gatavs izveidot izsmeļošu CV, kurā norādīt apgūtās prasmes, t.sk. tehniskās prasmes, kas iegūtas digitāli strādājot pie portfolio izveides. Karjeras konsultantes idejas risinājumā un viņas skolēnu darbībā cieši iesaistīti arī citi kolēģi, piemēram mācību priekšmeta “Dizains un tehnoloģijas” pedagogi, jo tieši viņi ir tie, kuri palīdz izkopt skolēna digitālās prasmes, veidojot portfolio. Ar portfolio ideju iepazīstināti arī skolu sadarbības partneri – Liepājas uzņēmumu un iestāžu pārstāvji, kuri to atzinīgi novērtējuši, akcentējot karjeras atbalsta darba un pedagogu karjeras konsultantu būtisko ieguldījumu skolēnu nākotnes karjeras izvēlē

1.45. Karjeras izglītības integrēšana mācību saturā

“Karjeras izglītības integrēšana mācību saturā ir ļoti svarīga, tā sasaista mācību stundās apgūtās teorētiskās zināšanas ar reālo darba vidi”, tā savu veikumu pamato Liepājas 15. vidusskolas karjeras konsultante Solvita Vītola, piebilstot, ka ir pārliecinājusies, ka šādi skolēna zināšanas, prasmes un attieksmes tiek maksimāli pietuvinātas dzīves situācijām, tādējādi sekmē skolēna motivāciju tālākai zināšanu apguvei un, iepazīstot darba vidi, ļauj izsvērtāk pieņemt lēmumus par karjeru nākotnē. Organizējot vietējā Liepājas uzņēmuma apmeklējumu, Solvita palīdzējusi 8. klases skolēniem apgūt tēmu sociālajās zinībās “Ražošana, komercdarbība” un ģeogrāfijā “Dabas resursu izmantošana”. Skolēniem, iepazīstot uzņēmumu, bija jāatrod atbildes, kādus resursus izmanto uzņēmums, jāsaprot un jāiepazīst uzņēmējdarbības veids, jāiepazīst jēdziena “patents” būtība un tā izmantošana uzņēmuma darbībā. Paralēli mācību satura jautājumiem skolēni varēja iepazīt profesiju darbībā, saprast, vai gribētu tādu izvēlēties, un kas būtu jādara jau skolas laikā, lai nākotnē izvēlētos šādu vai līdzīgu karjeru. Solvita saka paldies gan kolēģēm – sociālo zinību un ģeogrāfijas skolotājām, ar kurām kopā tika veidots šis pasākums, gan arī citiem kolēģiem skolā, kuri atsaukušies Solvitas piedāvājumam integrēto mācību stundu veidošanā. Ir iegūta zināma pieredze, ar kuru Solvita jau iepazīstinājusi kolēģus karjeras konsultantus un skolotājus Liepājas skolotāju metodiskajā konferencē “Rosinātava”, tādējādi mudinot arvien vairāk skolotāju identificēt karjeras vadības prasmes mācību priekšmetu standartos, programmās un stundu tēmās un iekļaut tās mācību procesā.

1.46. Mērķu uzstādīšanas spēle

Biedrības IDEA radošā kolektīva Santas Leibovičas, Laumas Gulbes un Daces Vīpules – Kuļikas izstrādātā “Mērķu uzstādīšanas spēle” radīta, lai atbalstītu jauniešus tālākās karjeras izvēlē, palīdzot precīzāk formulēt savus mērķus un rast ceļus to sasniegšanā. Spēles laikā soli pa solim atbildot uz atvērtiem jautājumiem, veidojas saruna, kas aizved spēlētāju līdz apzinātam mērķa sasniegšanas rīcības plānam. Mērķu uzstādīšanas spēli var spēlēt gan individuāli, gan kopā ar atbalsta personu – karjeras konsultantu, skolotāju, vecākiem vai citu uzticības personu. Jaunietim šī spēle veicinās atbildību par savu dzīvi un karjeru, ticību sev, savai spējai pārvarēt grūtības un rast motivāciju jauniem sasniegumiem. Tā strukturēs domas, palīdzēs ieraudzīt resursus un saskatīt konkrētas darbības mērķa sasniegšanai. Savukārt izglītotājiem un vecākiem spēle sniegs idejas sarunai ar jaunieti par viņa mērķiem, veicinās jēgpilnu, mērķtiecīgu dialogu. Komplekts sastāv no 56 kārtīm ar precīziem jautājumiem, kas palīdz strukturēt domas un formulēt skaidru atbildi. Tāpat papildus izstrādātas darba lapas, kuras pēc nepieciešamības var lietot nodarbības gaitā, un kuras palīdz fiksēt atbildes un vizualizēt procesu. Jāpiebilst, ka komplekti izstrādāti gan latviešu, gan angļu valodā. Materiāla autores ar radošo veikumu iepazīstinājušas karjeras speciālistus sešās praktiskās darbnīcās, t. sk. iecienītajā metodiskajā pasākumā “Metožu karuselis”. Veikumu varēja iepazīt un izmēģināt arī pasākumos Latvijas novados, piemēram, “Dobeles novada Karjeras dienas 2023”, atzinīgus vārdus spēlei un tās pielietojumam veltījuši karjeras konsultanti un skolotāji Jelgavas novadā. Mērķu uzstādīšanas spēli novērtējuši karjeras atbalsta lietotāji ne tikai Latvijā, bet arī Somijā, Nīderlandē, Portugālē un citās Eiropas valstīs