7. CITAS EUROPASS PLATFORMAS IESPĒJAS

7.5. Eiropas digitālie mācīšanās apliecinājumi

Eiropas digitālie mācīšanās apliecinājumi ir elektroniski parakstīti mācīšanās apliecinājumi, ko konkrēta organizācija izsniedz izglītības guvējam un kurā dokumentēta viņa apmācība. 

Eiropas digitālie mācīšanās apliecinājumi var būt diplomi, sekmju izraksti un dažādi cita veida sertifikāti, kas apliecina mācību sekmes. Tie ir daudzvalodīgi un apzīmogoti ar unikālu elektronisko zīmogu, kas ir iestādes klasiskā zīmoga digitālais ekvivalents. Tas ļauj izglītības un apmācības iestādēm viegli pārbaudīt, apstiprināt un atpazīt jebkāda izmēra vai formas apliecinājuma dokumentus.

Kas ir Eiropas digitālie mācīšanās apliecinājumi?
Eiropas digitālie mācīšanās apliecinājumi apraksta un sertificē:
 • kvalifikācijas (piemēram, profesionālie sertifikāti, universitātes diplomi un cita veida iegūtas zināšanas),
 • darbības (piemēram, dalība nodarbībās un neformālās mācīšanās pasākumos),
 • novērtējumus (piemēram, sekmju izraksti) un tiesības (piemēram, tiesības reģistrēties mācībām vai strādāt profesijā).
Iebūvētās tūlītējās un automātiskās autentifikācijas un pārbaudes atvieglo apliecinājuma dokumentu atzīšanu un palīdz mazināt administratīvo slogu, jo tās nekavējoties ļauj pārbaudīt, vai apliecinājuma dokuments nav viltots un vai to nav izdevusi organizācija bez pilnvarām. Eiropas digitālie mācīšanās apliecinājumi ir tāds pats juridiskais spēks kā apliecinājuma dokumentiem papīra formātā, un tie tiek atzīti visā Eiropas izglītības telpā.

Eiropas digitālie mācīšanās apliecinājumi - sniegtās priekšrocības

Eiropas digitālie mācīšanās apliecinājumi sniedz iedzīvotājiem, darba devējiem un organizācijām daudzas priekšrocības.

Fiziskas personas:
 • var izveidot tiešsaistes portfeli ar visu informāciju par savām mācībām, vienlaikus pilnībā kontrolējot savus datus; 
 • var viegli atkal izmantot savus apliecinājuma dokumentus, atsaucoties uz vakancēm vai piesakoties tālākizglītības kursiem visā Eiropā; 
 • var panākt, ka to apliecinājuma dokumenti tiek pārbaudīti arī vēlākā karjeras posmā, pat ja dokumentus izdevusī iestāde vairs nepastāv vai ja ir pazaudēti dati, kas izmantoti apliecinājuma izveidei. 
Darba devēji:
 • var ievērojami saīsināt ar apliecinājuma dokumentu pārbaudi un darba pieteikumu apstrādi saistīto laiku un samazināt ar to saistītās izmaksas; 
 • var labāk novērtēt citās dalībvalstīs izdotus apliecinājuma dokumentus, jo tie tiek pārtulkoti viņu valodā; 
 • var paļauties uz to, ka apliecinājuma dokumenti ir aizsargāti pret viltošanu.
Izglītības un apmācības sniedzēji:
 • var samazināt administratīvo slogu un izmaksas, kas saistītas ar apliecinājuma dokumentu izdošanu, un, pateicoties digitalizācijai, paātrināt izdošanas procedūras;
 • var labāk novērtēt citās dalībvalstīs izdotus apliecinājuma dokumentus, jo tie tiek pārtulkoti viņu valodā.


Tie ir portatīvi digitāli dokumenti, kuros izmanto atvērtos standartus un kuri ir pilnībā saskaņoti ar labi zināmām ES sistēmām un instrumentiem, tādām kā: Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra mūžizglītībai (EKI), Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju klasifikācija (ESCO), diploma pielikums u. c. Plašāka informācija par Eiropas digitālo mācīšanās apliecinājumu izsniegšanu ir pieejama šeit (angļu valodā).