8. Europass dokumenti

8.1. Diploma pielikums

Europass Diploma pielikums neaizvieto diploma oriģinālu un nedod tiesības uz to, lai citu valstu augstākās izglītības iestādes oficiāli atzītu diploma oriģinālu, bet palīdz pareizi novērtēt oriģināldiplomu. Visas Latvijas augstākās mācību iestādes jau no 2004. gada augstskolu beidzējiem izdod diplomu, kam pievienots diploma pielikums. Diploma pielikums, ko izsniedz Latvijā atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu.

Kas ir diploma pielikums?

Diploma pielikums ir dokuments, kurā sniegta informācija, kas darba devējiem un izglītības iestādēm atvieglo personas kvalifikācijas izprašanu. Piesakoties darbam vai kursiem ārzemēs, var būt grūti izskaidrot, ko esat apguvis studijās. Diploma pielikumos ir iekļauta detalizēta informācija, kas to izskaidros.

Kāda informācija tajā ir ietverta?

Diploma pielikumā sniegta informācija par personas personīgajiem sasniegumiem, tostarp mācību kredītpunktiem, atzīmēm un mācību saturu. Tajā ietverta informācija par: 

  • piešķirtās kvalifikācijas veidu un līmeni, 
  • iestādi, kas piešķīrusi kvalifikāciju, 
  • kursa saturu un gūtajiem rezultātiem, 
  • konkrētās valsts izglītības sistēmu. 
Šī informācija var palīdzēt darba devējam vai izglītības iestādei izprast personas kvalifikāciju.

Kā saņemt diploma pielikumu?

Diploma pielikumu persona var pieprasīt augstākās izglītības iestādē, kurā persona studēja. Absolventiem vairāk nekā 40 valstīs ir tiesības saņemt diploma pielikumu automātiski, bez maksas un jebkurā no plaši lietotajām Eiropas valodām.

Diploma pielikumu piemēri.