1. Vadlīnijas karjeras attīstības atbalsta īstenošanai

Rita Burceva

VIAA Karjeras atbalsta nodaļas

vecākā eksperte

Kopš 2017. gada Latvijā sekmīgi īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kā rezultātā ir izstrādātas “Vadlīnijas karjeras attīstības atbalsta īstenošanai” vispārējās, speciālās un profesionālās izglītības iestādēs.

Izstrādātās vadlīnijas nodrošina visu iesaistīto pušu vienotu izpratni par karjeras attīstības atbalsta sistēmu, tās komponentēm un īstenošanu vispārējās, profesionālās un speciālās izglītības iestādēs. Vadlīnijās raksturotas šajā sistēmā iesaistīto dalībnieku lomas un atbildība efektīva karjeras attīstības atbalsta īstenošanā.

Vadlīnijas ir izmantojamas kopā ar šādiem ESF projekta ietvaros izstrādātajiem un Izglītības un zinātnes ministrijas akceptētajiem metodiskajiem materiāliem: 

       • “Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugs vispārējās izglītības iestādēm”, 
      • “Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugs profesionālās izglītības iestādēm”, 
      •  “Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugs darbam ar izglītojamajiem speciālās izglītības programmās”, 
      •  “Rokasgrāmata individuālo karjeras konsultāciju īstenošanai”, 
      •  “100 karjeras attīstības atbalsta metodikas”.

Pastāvot vienotai izpratnei par karjeras attīstības atbalsta būtību, ietvaru un sistēmas dalībnieku lomām, sadarbības procesā var veidoties atšķirīgi karjeras attīstības atbalsta īstenošanas modeļi, ko ietekmē teritoriālie (lauki, pilsēta, attālums starp mazajām skolām u.c.), finansiālie (pedagoga karjeras konsultanta atalgošanai, karjeras atbalsta pasākumu nodrošināšanai u.c. pieejamie resursi) un citi (izglītojamo skaits, pedagogu karjeras konsultantu skaits iestādēs un pašvaldībā kopumā, Karjeras centra esamība pašvaldībā, attālums līdz Nodarbinātības valsts aģentūras filiālei u.c.) faktori.

Strukturāli Vadlīnijas veido divas svarīgas sadaļas:

  • “Karjeras attīstības atbalsta ietvars un būtība”,
  • “Karjeras attīstības atbalsta īstenošana un sistēmas ilgtspējas nodrošināšana”.

Pirmajā no tām iztirzāta karjeras attīstības atbalsta vieta izglītības politika starptautiskā un nacionālā mērogā, kā arī raksturots pedagoga karjeras konsultanta profesionālās darbības ietvars. Otrajā koncentrēti izklāstītas konkrētās darbības, kas jāveic dažādos līmeņos izglītības iespēju nodrošināšanas procesā konkrētās izglītības iestādēs (pašvaldība, izglītības iestāde, pedagogs karjeras konsultants), ietverot obligātās procesa sastāvdaļas: plānošana, īstenošana, uzraudzība.

Karjeras attīstības atbalsta nodrošināšanai nepieciešams saskaņots, pēctecīgs, uz rezultātu un sadarbību vērsts karjeras attīstības atbalsta plāns, kurš paredz sadarbību visos līmeņos - starp pašvaldību, izglītības iestādi un pedagogu karjeras konsultantu. Karjeras attīstības atbalsta īstenošanā iesaistās visi tās dalībnieki (Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Nodarbinātības valsts aģentūra, Valsts izglītības satura centrs, Latvijas karjeras attīstības atbalsta asociācija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Izglītības kvalitātes valsts dienests, nevalstiskās un jauniešu organizācijas, skolēnu vecāki, ģimenes, absolventi, tālākās izglītības iestādes, nozaru profesionālās apvienības un asociācijas, darba devēji, profesionāļi) atbilstoši to funkcionālajām lomām. Uzraudzība nepieciešama  esošā karjeras attīstības atbalsta kvalitātes izvērtēšanai un pilnveides iespēju noteikšanai.

Infografika R.Burcevas rakstam Karjeras ziņu numurā 2/2022

**

Rakstu sagatavoja: VIAA Karjeras atbalsta nodaļas vecākā eksperte Rita Burceva, 2022. gads