1. METODIKAS

1.35. Karjeras izglītība 10.-12. klasē. Skolotāja rokasgrāmata (2006)

Izdevums veidots, lai piedāvātu idejas un praktiskus padomus skolotājiem, kā sasniegt karjeras izglītības mācību mērķus. Metodiskais materiāls ir paredzēts 36 stundu programmai, kas īstenojams klašu audzinātāju stundās, ārpusstundu nodarbībās, projektu nedēļās, kā arī atsevišķas nodarbības integrējamas dažādu mācību priekšmetu stundās, veidojot veiksmīgu starppriekšmetu saikni. 

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.

Lejupielādēt pdf: