1. METODIKAS

1.36. Karjeras izglītība 7.-9. klasei. Metodiskie ieteikumi (2006)

Pamatskolas posms ir pats sākums tam, lai jaunietis sāktu veidot pārdomātu un secīgu  karjeru. Metodiskā materiāla mērķis ir palīdzēt pedagogiem plānot un īstenot karjeras izglītību, lai motivētu 7.-9.klašu skolēnus apgūt un attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā un karjeras vadīšanā, kā arī sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un attīstīšanu visa mūža garumā. Skolotāja rokasgrāmatā iekļautas karjeras izglītībā sasniedzamās prasmes un padomi gan ārpusstundu darbam ar skolēniem, gan darbam ar vecākiem.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.

Lejupielādēt pdf