1. METODIKAS

1.41. Karjeras izglītības mērķi pamatskolā (2004)

Metodiskais materiāls "Karjeras izglītības mērķi pamatskolā" ir izveidots kā palīglīdzeklis skolotājiem/klašu audzinātājiem profesionālās orientācijas pasākumu organizēšanā Latvijas vispārējās izglītības iestādēs.

"Profesionālās orientācijas pasākumi skolā ir jāorganizē ne tikai, lai palīdzētu saviem skolēniem pašattīstīties, t.i veidot pašapziņu, iemācīties izprast pašam sevi, novērtēt savu pieredzi, sasniegumus, personiskās īpašības, stiprās un vājās puses, bet arī, lai izpētītu dažādas karjeras veidošanas iespējas, lai palīdzētu jauniešiem un viņu vecākiem: izprast izmaiņas izglītībā, apmācībā un nodarbinātībā un to, kā šīs izmaiņas ietekmē cilvēka karjeras attīstību; izpētīt dažādas karjeras un iespējas to veidošanai, ko dod mācības, darbs un nodarbes brīvajā laikā; salīdzināt un samērot personiskos sasniegumus un īpašības (sevišķi prasmes un kompetences) ar tiem sasniegumiem un īpašībām, kas nepieciešamas tālākai izglītības turpināšanai un savas karjeras veidošanai."

Lejupielādēt pdf