1. METODIKAS

1.6. KAA pasākumu plāna paraugs darbam ar izglītojamajiem speciālās izglītības programmās