1. METODIKAS

1.44. Digitālais portfolio

Digitālais portfolio Liepājas Raiņa 6. vidusskolas 10. klases skolēnam ir neaizvietojams palīgs izpratnes veidošanā par vidusskolas padziļināto kursu sasaisti ar karjeru nākotnē. Karjeras konsultantes Dinas Brences izlolotais skolēna pieredzes apkopojums veicina arī skolēnu digitālo prasmju attīstību. Šādā veidā apkopota pieredze palīdz ne tikai izsvērtāk pieņemt karjeras lēmumus turpmāk, bet jau skolas laikā noder, piesakoties stipendijām, balvām, darbam vasarā, ēnošanai un pirmā nopietnā CV veidošanā. Liela loma skolēna portfolio tapšanā ir karjeras konsultantei, kura ne tikai motivē apmeklēt karjerai noderīgus pasākumus, veikt gūto iespaidu un pieredzes dokumentējumus, bet arī māca analizēt, vērtēt gūtos iespaidus, izcelt būtisko un izdarīt secinājums par izglītības programmas piemērotību sev, par iespējām, ko tā dod, saistot to ar nākotnes karjeras izvēlēm. Divas reizes gadā karjeras konsultante uzrauga portfolio atspoguļoto, kam izstrādāti īpaši kritēriji. Tiek doti padomi, ieteikumi portfolio pilnveidošanai un individuāli notiek būtiska saruna starp skolēnu un karjeras konsultantu. Balstoties uz pieredzē apgūto, skolēns labāk izprot savas intereses, vēlmes un 11. klases beigās ir gatavs izveidot izsmeļošu CV, kurā norādīt apgūtās prasmes, t.sk. tehniskās prasmes, kas iegūtas digitāli strādājot pie portfolio izveides. Karjeras konsultantes idejas risinājumā un viņas skolēnu darbībā cieši iesaistīti arī citi kolēģi, piemēram mācību priekšmeta “Dizains un tehnoloģijas” pedagogi, jo tieši viņi ir tie, kuri palīdz izkopt skolēna digitālās prasmes, veidojot portfolio. Ar portfolio ideju iepazīstināti arī skolu sadarbības partneri – Liepājas uzņēmumu un iestāžu pārstāvji, kuri to atzinīgi novērtējuši, akcentējot karjeras atbalsta darba un pedagogu karjeras konsultantu būtisko ieguldījumu skolēnu nākotnes karjeras izvēlē