1. METODIKAS

1.2. 100 ESCO Transversālās prasmes

Eiropas Prasmju gadā Euroguidance tīkla Latvijas centrs ir izveidojis metodisko materiālu – kāršu komplektu “100 ESCO transversālās prasmes”. Transversālo prasmju kārtis ir izveidotas, balstoties Eiropas prasmju, kompetenču un profesiju (ESCO) portāla datubāzē. No kopējās datubāzes, kas satur 13 890 zināšanas, valodu prasmes un zināšanas, prasmes un transversālās prasmes un iemaņas, ir izvēlētas transversālās prasmes un iemaņas (kopā 100). Tieši transversālās prasmes, kā jau nosaukumā teikts, ir ar plašāko pielietojumu – tās nesaistās ar kādu atsevišķu nozari var nodarbošanos, bet der visur. ESCO/EQF ekspertu grupas par transversālām prasmēm un kompetencēm gala ziņojumā ir skaidrojums: “Transversālās prasmes un kompetences (TSC) ir apgūtas un pārbaudītas spējas, kuras parasti uzskata par nepieciešamām vai vērtīgām efektīvai darbībai praktiski jebkura veida darbā, mācībās vai dzīvē. Tās ir “transversālas”, jo nav saistītas tikai ar kādu konkrētu kontekstu (darbu, profesiju, akadēmisko disciplīnu, pilsonisko vai kopienas iesaisti, profesionālās darbības nozari vai nozaru grupu utt.)". Saskaņā ar (BerterlsmannStiftung-Cedefop) ziņojumu, transversālo prasmju apzīmējumi ir noderīgi, pētot darba tirgus vakances, veidojot atbilstošu CV, kā arī izglītības satura pilnveidei un neformālās un ikdienējās izglītības atzīšanai.

Prasmju kārtis ir iedalītas sešās prasmju kategorijās, kas apzīmētas ar atšķirīgām krāsām: Pamatprasmes (sarkans), Domāšanas prasmes (tumši oranžs), Individuālās vadības prasmes (gaiši oranžs), Sociālās un komunikatīvās prasmes (zaļš), Fiziskās un manuālās prasmes (violets) un Dzīvesprasmes (zilganzaļš).


Katrai kategorijai ir apakškategorijas, kuras norādītas uz indeksa kārtīm, kas satur sarakstu ar apakškategorijas prasmēm. Kategorijās ir dažāds skaits apakškategoriju (kopā 24, katra ar savu indeksa kārti) un arī prasmju (no 4 līdz 24 vienā kategorijā).
Darbs ar kārtīm

Kārtis ir lietojamas individuālās vai grupu karjeras konsultācijās ar pieaugušajiem vai studentiem, vai karjeras izglītības nodarbībās ar vidusskolas vecuma jauniešiem. Kārtis var izmantot, lai izpētītu un apzinātu prasmes, lai uzlabotu spējas formulēt un komunicēt prasmes, lai trenētu spējas analizēt darba sludinājumus un sastādīt CV, kā arī lai izveidotu mācīšanās mērķus un kontrolētu to sasniegšanu. Dažas idejas aktivitātēm: 

1) Iepazīšanās spēle “Divas patiesības un vieni meli” 

Katram dalībniekam liek izvēlēties trīs prasmju kārtis no kopējā komplekta. Divām kārtīm jāatspoguļo prasmes, kuras dalībniekam piemīt, vienai kārtij tāda, kura nepiemīt. Spēles vadītājs aicina visus sastāties pa pāriem, un vienam otru iepazīstināt ar sevi, izmantojot trīs prasmes. Dalībnieks prasa savam pārim atbildēt “kad tu esi to darījis/usi?”, norādot uz prasmi, kas šķiet samelota. Ik pēc 1-2 minūtēm dalībnieki maina savus pārus, kamēr visi ir satikušies. Var prasīt atgriezenisko saiti – kā dalībnieki atšifrēja pāra neesošo prasmi? Kā dalībnieki jutās, melojot par savām prasmēm? Šo pieredzi var attiecināt uz darba interviju kontekstu. 

2) Grupu konsultācija “Prasmju izvērtēšana” 

Konsultācijas dalībniekus sadala mazākās grupās (piemēram, sešās grupās, pa pieciem dalībniekiem). Katrai grupiņai iedod kārtis, kas atbilst vienai prasmju kategorijai. Kategorijas ar lielāku kāršu skaitu var dalīt arī apakškategorijās. Grupiņā izdala kārtis, lai katram dalībniekam būtu viena vai vairākas kārtis. Grupiņas dalībnieki iepazīstas ar kārtīm un tās analizē – kuras prasmes apgūtas (skolēni var nosaukt kurā mācību priekšmetā, ja iespējams, kurā klasē apgūtas), kuras vēl trūkst. Vēlams pamatot ar piemēriem, kādas darbības dalībnieks var veikt, kas apliecina esošo prasmi. Dalībnieki pieraksta sev piemītošās prasmes un piemērus, kas tās apliecina. Prasmes var pierakstīt, izmantojot “T kodu”, ja plānots dalībniekiem izsūtīt Excel tabulu ar prasmju nosaukumiem. Kad prasmju kategorija izskatīta, grupas mainās ar kārtīm. Atkarībā no pieejamā laika un dalībnieku skaita var veikt vienu vai vairākas kārtas. Pēc prasmju iepazīšanas var prasīt atgriezenisko saiti – cik prasmes dalībnieki sev ir pierakstījuši? Kur un kā iegūtas prasmes? Kā varētu vēl apgūt trūkstošās prasmes? Nodarbības rezultātus var izmantot kā pamatu CV sastādīšanai, citā nodarbībā vai individuāli. 

3) Grupas vai individuālā konsultācija “Prasmes darba sludinājumos” 

Konsultants var pats atlasīt darba sludinājumus vai arī lūgt konsultācijas dalībniekam/iem ierasties ar saviem sludinājumu variantiem. Nākamos soļus var veikt dalībnieki individuāli vai grupās, saņemot konsultanta norādes par veikumu, vai arī konsultants (vai arī grupas biedrs) var parādīt šos soļus, ja konsultējamais ir nedrošs vai tam nav atbilstošu zināšanu. Pirmais solis: sludinājumā pasvītro visas tur iekļautās prasmes. Otrais solis: izvērtē prasmes, vai tās ir vispārējas, vai tieši ar veicamo profesiju saistītas. Trešais solis: izvērtē, uz kurām kategorijām attiecas sludinājumā norādītās vispārējās prasmes, atlasa attiecīgās prasmes un iepazīstas ar prasmju skaidrojumiem. Izvērtē, vai dalībniekam ir/nav attiecīgās prasmes, dalībniekam izstāstot piemēru/s no savas pieredzes, kur prasme ir izmantota. 

4) Grupas vai individuālā konsultācija “Prasmju šķirošana” 

Izmantojot prasmju kārtis vai Excel prasmju tabulu (pielikums pie metodikas) un šķirošanas matricu (pielikums pie instrukcijas), dalībnieks/i šķiro prasmes, vispirms nosakot savu attieksmi “patīk – nepatīk”, tad izvērtējot, vai prasmes piemīt ar “ir – nav”. Piemītošās prasmes var tālāk šķirot pēc iespējamā pielietojuma “darbs – atpūta”. Trūkstošās prasmes var izvērtēt, vadoties pēc motivācijas tās apgūt: “apgūšu – neapgūšu”. Iegūtos rezultātus var izmantot, plānojot nākamos soļus darba, pašrealizācijas vai izglītības iespēju meklēšanai.
**

Lejupielādēt datnes:

100 ESCO transversālās prasmes un to skaidrojumi (excel)

Pielikums metodikai - prasmju šķirošanas matrica (pdf)

Kāršu maketi (pdf):

Indeksa kārtis

Kārtis (1-50)

Kārtis (51-100)

Kārtis (101-150)

Kārtis (151-200)

**

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.